SPRACOVANIE SUROVÍN A ZÍSKAVANIE KRITICKÝCH KOVOV

V rámci našich výskumných aktivít máme bohaté skúsenosti so spracovaním rôznych odpadových surovín obsahujúcich kovy pomocou bakteriálnych procesov. Venovali sme sa spracovaniu použitých batérií (Ni-Cd, alkalické, Li-ion), ako aj použitých dosiek plošných spojov z počítačov a LED monitorov s cieľom extrahovať z nich kovy. Hľadáme spôsoby, ako využiť bakteriálne procesy v čo najširšom merítku v priemysle, vrátane nášho patentovaného procesu bio-morenia plechov. 

Povrch plechu po úprave biomorením
Nanočastice striebra (vľavo) a zlata (vpravo) pripravené mikrobiálnymi procesmi

Naším cieľom je spracovať odpady s priamou produkciou komerčne zaujímavých produktov. V súčasnosti sa venujeme výrobe rôznych nanočastíc, predovšetkým nanočastíc Ag, Au a SiO2, a skúmame ich potenciál pre ďalšie využitie. Okrem toho sa venujeme aj využitiu rastlín na získavanie kovov z pôdy, prípadne čistenie pôdy.

V rámci výskumu sa špecializujeme na aplikáciu biotechnologických procesov pri spracovaní vybraných chudobných rúd, ako je napríklad Li sľuda (lepidolit), a na procesy získavania iónov kovov z výluhov. Medzi biologické metódy, ktoré sme skúmali a považujeme za veľmi sľubné pre ďalšie aplikácie, patria biosorpcia (používanie sorbentov pripravených len z biomasy) a bioprecipitácia (produkcia pevných látok zrážaním pomocou mikroorganizmov). V oblasti získavania kritických kovov vieme overiť aj možnosti využitia biologických postupov (bez pridávania akýchkoľvek toxických látok) pri tvorbe nanočastíc. Jedným z našich výskumných zámerov je spojiť biologické procesy spracovania surovín s produkciou biopalív.

Všetky naše aktivity sú zamerané na vytváranie technológií, ktoré budú výrazne šetrnejšie k životnému prostrediu v porovnaní s existujúcimi technológiami. Zameriavame sa aj na pochopenie vplyvu, ktorý majú biotechnologické procesy na jednotlivé zložky životného prostredia. Hodnotíme stres, ktorý kovy spôsobujú rastlinám, a skúmame možnosti využitia fytoremediačných techník pri čistení pôdy. Máme skúsenosti s hodnotením stability nanočastíc striebra v životnom prostredí a ich vplyvu na vodný a pôdny mikrobióm. Študujeme aj vplyvy magnetického poľa na rôzne mikrobiálne procesy.

Práškový biosorbent pripravený zo zelenej riasy
Odstraňovanie olova a kadmia z pôdy